Reinkamācija ir mūsu skola, lielās dievišķās gudrības skola mūsos, kas mums nepieciešama, lai, nepārtraukti uzkrājot pieredzi, mūsos atvērtos un kristalizētos augstāki spēki un mēs taptu pilnīgi brīvībā un gudrībā. Cilvēkā ielikta brīvās gribas dzirksts. Iedami no mūža mūžā, no klases klasē, mēs katrā dzīvē iegūstam jaunu pieredzi, izdzīvojam dažnedažādas dzīves formas un apstākļus, mācāmies jaunus un neapgūtus uzdevumus, sākam vairāk vai mazāk saprast savas agrākās kļūdas un savu slikto darbu nejēdzību, un cenšamies visu to labot. Kamēr viena dvēsele, atkarībā no attīstības pakāpes, savu uzdevumu apgūst veiksmīgi, otra to izdara visai gausi, un visai bieži tai jāatdzimst
vairākkārt, lai iemācītos vienu un to pašu uzdevumu. Visādos apstākļos un formās, tautās un rasēs un zemēs, - pēc nepieciešamības, lai sekmīgi | iemācītos šo uzdevumu. Tāpēc nav grūti saprast, ka viena un tā pati dvēsele vienā mūžā var būt ķeizars, bet otrā kurpnieks, lai izdzīvotu rakstura īpašības, kas vēl trūkst. Lūk, kāpēc visas cilvēku objektīvās ārējās atšķirības mūžības priekšā ir tik mazvērtīgas.

Reinkarnācija

0

0

Rihards Rudzītis @ 2016-03-06